Eiropas Jaunatnes dialogs

Kas ir Eiropas Jaunatnes dialogs?

Eiropas Jaunatnes dialogs ir iespēja jauniešiem un politikas veidotājiem aktualizēt problēmjautājumus savas valsts un Eiropas līmenī. Eiropas Jaunatne dialogs ir instruments, kas nodrošina jaunatnes politikas atbilstību jauniešu aktuālajām vajadzībām visā Eiropā, un process, kas sniedz iespēju jauniešiem iesaistīties politikas veidošanā par jautājumiem, kas ietekmē pašus jauniešus.

58542982_2914950848544988_5122823981765754880_o.jpg

Eiropas Jaunatnes dialoga mērķis ir kalpot par forumu, kurā pastāvīgi kopīgi apsver, kādas ir prioritātes Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā, tās īstenošanu un pārraudzību. Tā uzdevums ir iesaistīt plašu jauniešu un jaunatnes organizāciju loku apspriedēs visos līmeņos ES dalībvalstīs, ES Jaunatnes konferencēs, kā arī Eiropas Jaunatnes nedēļas laikā.

Eiropas jaunatnes dialogs ir ES jaunatnes līdzdalības instruments un Strukturēta dialoga pēctecis. Jaunais Eiropas jaunatnes dialogs ilgs nākamos 9 gadus. Šim process sekos 18 mēnešu darba cikliem ar vienu vispārēju tematisko prioritāti ciklam, kas ir cieši saistīts ar ES jaunatnes stratēģijas un Eiropas jaunatnes mērķu prioritātēm.

Katrs cikls koncentrējas uz citu tematisko prioritāti (ko noteikusi Jaunatnes lietu ministru padome). Pašlaik norit septītais darba cikls, tematiskā prioritāte ir “Iespēju radīšana jauniešiem”. 

Pašreizējais cikls sākas no 2019. gada janvāra līdz 2020. gada vidum ES Padomes prezidentūras „trio" Rumānija - Somija - Horvātijas laikāGalvenā tēma, kurai tiek pievērsta uzmanība šajā valstu prezidentūras “trio” ir “Iespēju radīšana jauniešiem (Creating oppurtuniets for youth).

  • Rumānija (2019.gada pirmais pusgads)
    KVALITATĪVA UN VISIEM PIEEJAMA NODARBINĀTĪBA

  • Somija (2019.gada otrais pusgads) 
    KVALITATĪVS UN PIEEJAMS DARBS AR JAUNATNI

  • Horvātija (2020.gada pirmais pusgads)
    IESPĒJU RADĪŠANU JAUNIEŠIEM REĢIONOS

Eiropas Jaunatnes dialoga ieviešana Latvijā

2019. gads

VII cikls – «Radīt iespējas jauniešiem»

26. aprīlis

Atklāšanas konfernece

Apkopoti jautājumi, prioritātes

Maijs - jūlijs

 

Iespēja iesaistīties nacionālā darba grupā

Fokusa grupas

Metodisko materiālu izstrāde

Tiešsaistes rīka izveidošana un testēšana

Maijs - novembris

Atbalsts vismaz 10 konsultācijām ar jauniešiem

Augusts - oktobris

Apmācības (5 apmācības katrā plānošanas reģionā)

Augusts - novembris

Atvērtās un tiešsaistes konsultācijas visā Latvijā

- nodrošināts metodiskais materiāls

Novembris

Nacionālās darba grupas nosūta ziņojums vadības komitejai.

Janvāris

Dalībvalstu vienotais gala ziņojums par ES Jaunatnes dialoga VII ciklu

2020. gads

«Jaunatne Latvijā 2021 – 2027»

 

Nacionālais forums (2 dienas)

 

Vismaz 20 kafijas ar politiķiem

 

Atvērtās un tiešsaistes konsultācijas visā Latvijā

 

Jaunatnes politikas pamatnostādņu izstrāde 2021. – 2027. gadam

 

Nacionālā darba grupa

NWG.png

Lai nodrošinātu Strukturētā dialoga (tagad Eiropas Jaunatnes dialogs) attīstību nacionālā līmenī, 2010.gadā visas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis ES Padomes prezidentūras „trio” – Spānija, Beļģija un Ungārija ietvaros tika aicinātas izveidot nacionālā līmeņa darba grupas.
Latvija, atsaucoties ierosinājumam veidot nacionālo darba grupu esošo konsultatīvo komisiju ietvarā, izveidoja Strukturētā Dialoga nacionālo darba grupu, par tās vadītāju nosakot Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvi.

Grupas galvenie uzdevumi:

1) koordinēt Eiropas Jaunatnes dialoga procesa ieviešanu nacionālajā līmenī;
2) iesaistīt jauniešus Eiropas jaunatnes dialoga konsultāciju procesā un noskaidrot viņu viedokli par attiecīgo „trio” prezidentūru Eiropas Savienības Padomē izvirzītajām prioritātēm, izmantojot Eiropas Jaunatnes dialoga noteikto metodiku;
3) sagatavot rekomendācijas nacionālajam ziņojumam par Eiropas Jaunatnes dialoga procesu un rezultātiem attiecīgās „trio” prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.

Eiropas Jaunatnes dialoga nacionālā darba grupas sastāvs:

Darba grupas vadītājs:
biedrības „Latvijas Jaunatnes padome” prezidents

Darba grupas vadītāja vietnieks:
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas un iniciatīvu attīstības departamenta direktores vietnieks jaunatnes jomā

Darba grupas locekļi:
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvis;
Valsts Izglītības un satura centra pārstāvis;

+ 5 biedrību pārstāvji;
+ 5 pašvaldību pārstāvji (ņemot vērā pārstāvēto plānošanas reģionu);
+ 3 valsts iestāžu pārstāvji vai citi pieaicinātie eksperti.

Darba grupas locekļi tiks izvēlēti izvērtējot iesniegto motivāciju un darbības jomas atbilstību cikla prioritātēm. 


 

Kāds ir rezultāts?

Latvijā:

Ikvienai pašvaldībai, iestādei un beidrībai ir iespēja īstenot vietējās konsultācijas, lai sadzirdētu savu jauniešu viedokli. Dažādās Latvijas pašvaldībās izstrādātie ieteikumi, viedokļi un vērtējumi bieži kalpo par pamatojumu izstrādājot projektu pieteikumus, jaunatnes stratēģijas dokumentus un plānojot vietējās aktivitātes un tālāko attīstību. Visi Latvijā apkopotie vietējo konsultāciju rezultāti (kafijas ar politķiem, fokusa grupas, tiešsaistes anketas, konferencēs izveidotās rekomendācijas) tiek iekļauti nacionālajā ziņojumā, kas kopā ar citu valstu ziņojumiem kalpo par pamatu Eiropas rekomendāciju izstrādei.
2019. un 2020. gadā apkopoto jauniešu un iesaistīto pušu secinājumi, ieteikumi un viedokļi tiks izmantoti arī lai veidotu jaunās Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam.

 

Eiropā:

Nacionālo apspriešanos rezultāti un visa papildinformācija, ko sniegušas starptautiskās jaunatnes organizācijas, tiek apkopota vienā dokumentā, kuru pēc tam izmanto ES jaunatnes konferencēs, kur jauniešu pārstāvjiem un politikas veidotājiem ir iespēja sagatavot kopīgu vēstījumu Eiropas Savienībai. ES jaunatnes konferences notiek divreiz gadā, un tās vada valsts, kura tajā brīdī prezidē Eiropas Savienībā.
Prezidentvalsts parasti atbalsta savas ES jaunatnes konferences ieteikumus un iepazīstina ar tiem Eiropas Savienības Padomi, lai tie tiktu atspoguļoti Padomes rezolūcijās vai ES jaunatnes lietu ministru pieņemtajos secinājumos. Konferencē sagatavotos ieteikumus Eiropas Komisija izmanto arī turpmākās politikas izstrādē.

 

Eiropas Jaunatnes mērķi:

Latvijas un visas Eiropas jaunieši no 2017. līdz 2018. gadam piedalījās Strukturētā dialoga konsultācijās, debatēs, diskusijās un pasākumos par tēmu „Jaunatne Eiropā: kas tālāk?”. Šī procesa laikā tika apkopotas jauniešu idejas un viedokļi un tika radīti Eiropas Jaunatnes mērķi. Mērķi ietver sevī 49 389 jauniešu viedokļus un tie ir kļuvuši par neatņemamu Eiropas Jaunatnes stratēģijas 2019. - 2027. gadam daļu un svarīgu vadlīniju veidojot jauno Eiropas Jaunatnes dialogu. Eiropas Jaunatnes mērķi - tā ir jauniešu vīzija par jaunatnes politiku Eiropā.

Vēsture - Strukturētais dialogs

2005. gada 15. novembra Rezolūcijā Eiropas Komisija un Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dalībvalstis tika aicinātas izveidot strukturētu dialogu ar jauniešiem un jaunatnes organizācijām, jaunatnes pētniekiem un politikas veidotājiem ar mērķi atbalstīt jauniešu tiesības piedalīties politikas izstrādē, kas tiešā veidā viņus skar. Tā ES Padomes prezidentūras „trio” – Spānija, Beļģija un Ungārija – ietvaros Strukturētais dialogs tika izmantots kā iespēja problēmu risināšanai, ar ko saskārās mūsdienu jaunatne.

ES Padome atzīst, ka strukturētā dialoga mērķis ir kalpot par forumu, kurā pastāvīgi kopīgi apsver, kādas ir prioritātes Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā, tās īstenošanu un pārraudzību. Tā uzdevums ir iesaistīt plašu jauniešu un jaunatnes organizāciju loku apspriedēs visos līmeņos ES dalībvalstīs, ES Jaunatnes konferencēs, kā arī Eiropas Jaunatnes nedēļas laikā.

Strukturētā dialoga laikā ik semestri katrā „trio” valstī notika jaunatnes konferences, kurās piedalās jaunatnes organizāciju un attiecīgo ministriju pārstāvji no katras ES dalībvalsts. Pirms konferencēm notiek jauniešu konsultācijas nacionālajā līmenī, lai izzinātu galvenās problēmas par iepriekš izvirzīto tēmu, kuras apspriest Eiropas līmenī, lai vēlāk veidotu oficiālas rekomendācijas ES Ministru Padomei.

Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM