Strukturētais dialogs

Strukturētais dialogs ir iespēja jauniešiem un politikas veidotājiem aktualizēt problēmjautājumus savas valsts un Eiropas līmenī. Strukturētais dialogs ir instruments, kas nodrošina jaunatnes politikas atbilstību jauniešu aktuālajām vajadzībām visā Eiropā, un process, kas sniedz iespēju jauniešiem iesaistīties politikas veidošanā par jautājumiem, kas ietekmē pašus jauniešus.

2005. gada 15. novembra Rezolūcijā Eiropas Komisija un Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dalībvalstis tika aicinātas izveidot strukturētu dialogu ar jauniešiem un jaunatnes organizācijām, jaunatnes pētniekiem un politikas veidotājiem ar mērķi atbalstīt jauniešu tiesības piedalīties politikas izstrādē, kas tiešā veidā viņus skar. Tā ES Padomes prezidentūras „trio” – Spānija, Beļģija un Ungārija – ietvaros strukturētais dialogs tika izmantots kā iespēja problēmu risināšanai, ar ko saskārās mūsdienu jaunatne.

ES Padome atzīst, ka strukturētā dialoga mērķis ir kalpot par forumu, kurā pastāvīgi kopīgi apsver, kādas ir prioritātes Eiropas sadarbībai jaunatnes jomā, tās īstenošanu un pārraudzību. Tā uzdevums ir iesaistīt plašu jauniešu un jaunatnes organizāciju loku apspriedēs visos līmeņos ES dalībvalstīs, ES Jaunatnes konferencēs, kā arī Eiropas Jaunatnes nedēļas laikā.

Strukturētā dialoga laikā ik semestri katrā „trio” valstī notiek jaunatnes konferences, kurās piedalās jaunatnes organizāciju un attiecīgo ministriju pārstāvji no katras ES dalībvalsts. Pirms konferencēm notiek jauniešu konsultācijas nacionālajā līmenī, lai izzinātu galvenās problēmas par iepriekš izvirzīto tēmu, kuras apspriest Eiropas līmenī, lai vēlāk veidotu oficiālas rekomendācijas ES Ministru Padomei.

2014.gadā sākot ar Itālijas prezidentūru nedaudz mainījās strukturētā dialoga procesa formāts. Līdz šim katras prezidējošās valsts laikā tika izstrādātas vienotas rekomendācijas, kas tika rezultātā formulētas kā ES Padomes rezolūcija. Tika nolemts, ka vienotās rekomendācijas kā ES Padomes rezolūcija tiks apstiprinātas 18 mēnešu darba cikla noslēgumā, noslēdzoties visu “trio” valstu ES Padomē prezidentūrai.

Vēlies piedalīties strukturētajā dialogā?

Katra valsts apspriešanās procesu vada pēc saviem ieskatiem, lai pielāgotos savu jauniešu vajadzībām. Ja vēlies piedalīties, sazinies ar Latvijas Jaunatnes padomi vai savas pašvaldības jaunatnes lietu speciālistu.

Strukturētais dialogs Eiropas līmenī

Strukturētā dialoga apspriežu pamatā ir 18 mēnešu darba cikli ar galveno tematisko prioritāti un konkrētiem jautājumiem, kas atbilst Eiropas sadarbības jaunatnes jomā vispārējiem mērķiem. Pašlaik norit strukturētā dialoga piektais darba cikls.

2017.gada jūlijā uzsākās jaunas ES Padomes prezidentūras „trio" Igaunija-Bulgārija-Austrija:

  • Igaunija (2017.gada otrais pusgads)

  • Bulgārija (2018.gada pirmais pusgads)

  • Austrija (2018.gada otrais pusgads)

Galvenā tēma, kurai tiek pievērsta uzmanība šajā valstu prezidentūras “trio”: “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?”.

Strukturētā dialoga VI ciklā uzmanība pievērsta, lai pārbaudītu, ko jaunieši sagaida no ES, lai viņi varētu dzīvot labklājīgu, ilgtspējīgu un veiksmīgu dzīvi. Virzībā uz jaunās ES jaunatnes stratēģijas pieņemšanu 2018. gada beigās VI cikla laikā tiks apzināts plašs jauniešu viedoklis par to, ko viņi sagaida no ES un tās starpnozaru jaunatnes politikas šodien, kā arī nākamajā desmit gadu laikā. Diskusijās īpaši pievēršot uzmanību ES jaunatnes politikai, kā arī detalizētāk par to, kā stratēģija varētu darboties vislabāk, reaģējot uz jauniešu vajadzībām, tiesībām un centieniem.

Strukturētais dialogs nacionālā līmenī

Lai nodrošinātu strukturētā dialoga attīstību nacionālā līmenī, 2010.gadā visas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis ES Padomes prezidentūras „trio” – Spānija, Beļģija un Ungārija ietvaros tika aicinātas izveidot nacionālā līmeņa darba grupas, izmantojot jau esošās struktūras, un uzsākt konsultācijas ar jauniešiem, nozaru ekspertiem un politikas veidotājiem par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras jaunieši nodarbinātības jomā.

Latvija, atsaucoties ierosinājumam veidot nacionālo darba grupu esošo konsultatīvo komisiju ietvarā, izveidoja Strukturētā Dialoga nacionālo darba grupu, par tās vadītāju nosakot Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvi.

Strukturētā dialoga Latvijas nacionālās darba grupas galvenie uzdevumi:

  1. koordinēt Eiropas Savienības strukturētā dialoga procesa ieviešanu nacionālajā līmenī;

  2. iesaistīt jauniešus strukturētā dialoga konsultāciju procesā un noskaidrot viņu viedokli par attiecīgo „trio” prezidentūru Eiropas Savienības Padomē izvirzītajām prioritātēm, izmantojot strukturētā dialoga noteikto metodiku;

  3. sagatavot rekomendācijas nacionālajam ziņojumam par strukturētā dialoga procesu un rezultātiem attiecīgās „trio” prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.

Papildu informāciju par Strukturētā dialoga aktualitātēm ir pieejama Latvijas Jaunatnes padomes mājas lapā.

Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM