IZM Jaunatnes lietas
Dalīties:
Share icon

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietnieka jaunatnes jomā

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietnieka jaunatnes jomā
valsts civildienesta ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)


Amata mērķis:
Nodrošināt jaunatnes politikas izstrādi un koordinēt tās īstenošanu.

Galvenie amata pienākumi: 
-    Pārraudzīt un koordinēt padotībā esošo nodarbināto darbu, kontrolēt mērķu izpildi, nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu uzdevumu izpildi atbilstoši ministrijas reglamentā un departamenta reglamentā noteiktajiem uzdevumiem.
-    Nodrošināt politikas izstrādi jaunatnes jomā un koordinēt tās īstenošanu:
-    izstrādāt jaunatnes politikas plānošanas dokumentus un tiesību aktu projektus;
-    koordinēt jaunatnes politikas plānošanas dokumentu izpildi, nodrošinot rezultātu analīzi un priekšlikumu jaunatnes politikas pilnveidei sagatavošanu;
-    veicināt valsts un pašvaldību iestāžu, jaunatnes organizāciju un citu darbā ar jaunatni iesaistīto personu sadarbību jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā;
-    nodrošināt priekšlikumu sagatavošanu valsts budžeta pieprasījumam un jaunajām politikas iniciatīvām jaunatnes politikas jomā;
-    attīstīt sadarbību ar starptautiskajām institūcijām un organizācijām jaunatnes politikas jomā;
-    izstrādāt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju un instrukciju projektus par Eiropas Savienības institūciju darba kārtībā esošajiem jautājumiem jaunatnes politikas nozarē un atbilstoši kompetencei sniegt atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem Latvijas Republikas pozīciju un instrukciju projektiem;
-    nodrošināt atbalsta sistēmu darbā ar jaunatni, t.sk., organizējot darbā ar jaunatni iesaistīto personu mācības;
-    nodrošināt jaunatnes organizāciju saraksta uzturēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
-    nodrošināt informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanu jaunatnes politikas nozarē. 

Prasības pretendentiem/-ēm: 
-    Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
-    Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
-    Pieredze darbā valsts pārvaldē un/vai jaunatnes jomā vismaz trīs gadi.
-    Pieredze sadarbībā ar profesionālajām organizācijām, sociālajiem partneriem, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, pārstāvība dalīborganizācijās.
-    Pieredze darbā vadošā amatā valsts pārvaldē vai privātajā sektorā vismaz vienu gadu.
-    Vēlama starptautiska pieredze jaunatnes jomā (dalība starptautiskos projektos, studijas ārvalstīs, stažēšanās ārvalstīs, utml.).
-    Vēlama pieredze tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu izstrādē.
-    Zināšanas par jaunatnes politikas plānošanu, ieviešanu un uzraudzību.
-    Zināšanas par tiesību aktu projektu izstrādi un virzību Ministru kabinetā vai Saeimā.
-    Zināšanas par Jaunatnes likuma normu piemērošanu.
-    Zināšanas par Eiropas Savienības pamatnostādnēm jaunatnes politikā.
-    Zināšanas par valsts pārvaldes iestādes darbības pamatprincipiem.
-    Zināšanas par personālvadības procesiem valsts pārvaldē un prasme koordinēt kolektīva darbu svarīgu uzdevumu risināšanā.
-    Prezentācijas, sadarbības un komunikācijas prasmes.
-    Angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī (atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei” noteiktajiem kritērijiem).
-    Vēlamas franču vai vācu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokmentus vai literatūru svešvalodā.


Ministrija piedāvā:
-    iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē,
-    mēnešalga: 1.kategorijai 1458 euro, 2.kategorijai 1678 euro, 3.kategorijai 1917 euro, atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei; amats klasificēts 36.amata saimes IV līmenī, 13.mēnešalgu grupa,
-    sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā, 
-    labus darba apstākļus - Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā).

Iesniedzamie dokumenti:
1.    motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt pieredzi darbā valsts pārvaldē, pieredzi jaunatnes jomā un pieredzi darbā vadošā amatā, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta minētā pieredze, konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas pieredzes).
2.    CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai),
3.    redzējums par Eiropas līmeņa un valsts līmeņa izaicinājumiem jaunatnes jomā (izmantojot Power Point, max 10 slaidi);
4.    izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus:
-    nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407a.kabinets, Rīga, LV-1050);
-    nosūtot uz e-pasta adresi konkursi@izm.gov.lv ar norādi „PIAD direktora vietnieks jaunatnes jomā”.
Informējam, ka amata konkurss noritēs 3 kārtās šādi:
1.kārtā notiks amata pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;
2. kārtā notiks amata pretendentu angļu valodas zināšanu pārbaude sertificētā valodu mācību centrā;
3.kārtā iekļuvušie amata pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā būs jāprezentē iesniegtais redzējums, tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:
1)    jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2)    iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija, kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.
Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
Tālrunis uzziņām 67047892.
 

Atpakaļ
Piesakies jaunumiem
The subscriber's email address.

IESAISTIES.

APMEKLĒ.

PASTĀSTI.

Valsts jaunatnes programma Izglītības un zinātnes ministrija

LR Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas iniciatīvu un attīstības departaments
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
jaunatneslietas@izm.gov.lv

SOFTIKOM